Gestión de la Producción

Prof. Albert Fonts Ribas


E' l'esame corrispondente all'italiano "Gestione della Produzione Industriale".

Verte principalmente sullo studio di metodi e tecniche di organizzazione della realtà industriale, partendo dalla scelta delle dimensioni, dalla localizzazione, dalla sistemazione di un impianto, e arrivando fino alla misurazione dei tempi di lavoro, alla sequenziazione delle attività, alla tematica della qualità, alla gestione degli stock, alle scelte di adozione di sistemi come il Just in Time, l'MRP, o il metodo Wilson.


JUSTIFICACIÓ ASSIGNATURA

Considerant la poca presència d’elements i continguts relacionats amb la Direcció d’Operacions en les diverses assignatures de l’ensenyament de la licenciatura en Administració i Direcció d’Empreses, tractar-ho en una matèria quadrimestral de 6 crèdits acadèmics suposa un primer pas tot i que limitat per l’escàs nombre d’hores.

Els elements principals per la seva impartició són els següents:

 

OBJECTIUS DE L’ASSIGNATURA

L’assignatura Gestió de la Producció s’imparteix als alumnes de quart curs de la llicenciatura en Administració i Direcció d’Empreses. L’objectiu bàsic és instruir als alumnes en el funcionamento d’aspectes elementals que són necessaris per l’organització i direcció de l’àrea productiva de l’empresa (tant empreses industriales como de serveis). Així doncs, es tractaria d’identificar les funciones bàsiques de la producció i les interrelacions amb la resta de subsistemes per poder analitzar posteriorment el procés productiu i la planificació, programació i control de les operacions.

A la darrera part del programa, es presenten els conceptes més importants de la Gestió de la Qualitat i les eines disponibles pel control del procés productiu des del punt de vista de la qualitat.

El contingut de l’assignatura s’estructura en cinc parts. Tot seguit en fem una breu presentació.

A la Primera Part, Fonaments de la Gestió de la Producció, es presenten els concepts fonamentals sobre l’organització i gestió de la producció, coneguda actualment com a Direcció d’Operacions. D’altra banda es defensa la importància estratègica de la funció de producció dins de la gestió integral de l’empresa. Definir el marc actual de la direcció d’operacions i els principals objectius i prioritats estratègiques, són elements necessaris per un posterior desenvolupament de l’assignatura.

A la Segona Part, Planificació, Programació i Control de la Producció, com a continuació de l’anterior, es presenta l’enfoc jeràrquic de la Planificació a la empresa i, en concret, l’aplicació d’aquest esquema a l’àrea d’operacions. Als primers temes es defineix el subsistema d’operacions, com una part d’un sistema de rang superior que és l’empresa. Posteriorment, es tracten els elements propis del disseny d’aquest subsistema, com un conjunt de decisions que es prenen a nivell estratègic. Tot seguit, es presenten els Plans de Producció a mitjà i curt termini i la seva traducció en una Programació de Components (o materials). A partir d’aquest moment, es desenvolupa, d’una banda, la Gestió dels inventaris i la Gestió dels proveïdors (aprovisionaments) i, de l’altra la Gestió dels Tallers i les activitats d’execució i control a molt curt termini o dia a dia. De forma paral·lela a la Planificació, Programació i Control de la Producció, es desenvolupa la Planificació de la Capacitat, com un element necessari per validar aquests plans de producció. L’objectiu bàsic d’aquesta Planificació és, a mitjà i curt termini, adoptar les mesures d’ajustament necessaries per adequar la capacitat disponible a la capacitat necessària per obtindre els plans de producció. Finalment, es tracten els sistemes MRP com una tècnica de gestió d’estocs de fabricació i de programació de la producció.

A la Tercera Part, La Gestió dels Inventaris, es continua el tema iniciat a la segona part, en el qual es presenta la Gestió dels Inventaris en funció de dos tipus de demanda: demanda independente i demanda dependente. Pel primer tipus de demanda, s’utilitza l’anomenada Gestió d’estocs clàssica o tradicional.

A la Quarta Part, Tècniuques avençades de planificació de la producció, es presenten les tècniques més actuals de gestió de la producció i dels inventaris, como són les tècniques Just a Temps (Just in Time), de creixent implantació a occident, i les novedoses idees proposades por Goldratt al seu famos llibre La Meta, materialitzades posteriorment en en el que es coneix com a Teoria de les Limitacions. Al darrer tema d’aquesta part, es tracten la gestió de la producció amb una anàlisi breu de la importància creixent dels recursos humanas a les empreses, cada vegada més automatitzades, i on els sistems d’informació són la clau per la integració dels diferents subsistemes funcionales fins arribar al que actualment es coneix com a Enterprise Resource Planning (ERP), o Planificació dels Recursos de l’Empresa.

Finalment, a la Cinquèna Parte, Gestió de la Qualitat Total, es tracten els principals aspectes relatius a la Gestió de la Qualitat a nivell de tota l’empresa, desenvolupant les principals eines pel control de processos (control estadístic, diagrames, etc.)

 

 

PROGRAMA DE L’ASSIGNATURA

PART 1: FONAMENTS DE LA GESTIÓ DE LA PRODUCCIÓ

Tema 1: EL SISTEMA EMPRESA I EL SUBSISTEMA D’OPERACIONS

Tema 2: LA DIRECCIÓN D’OPERACIONS

 

PART 2: PLANIFICACIÓ, PROGRAMACIÓ i CONTROL DE LA PRODUCCIÓ

Tema 3: DECISIONS –DISSENY DEL SUBSISTEMA D’OPERACIONS

Tema 4: PLANIFICACIÓ DE LES OPERACIONS

 

Tema 5: ELS SISTEMES MRP I I MRP II

 

Tema 6: PROGRAMACIÓ I CONTROL DE LES OPERACIONS

PARTE 3: LA GESTIÓ DELS INVENTARIS

Tema 7: CONCEPTES FONAMENTALS I SISTEMES DE GESTIÓ TRADICIONALS

 

PARTE 4: TÉCNIQUES AVANÇADES DE PLANIFICACIÓ DE LA PRODUCCIÓ

Tema 8: EL JUST IN TIME

Tema 9: TECNOLOGIA DE PRODUCCIÓ OPTIMITZADA

 

Tema 10: ERP (ENTERPRISE RESOURCE PLANNING)

PART 5: GESTIÓ DE LA QUALITAT TOTAL

Tema 11: LA GESTIÓ DE LA QUALITAT

Tema 12: EL CONTROL DE LA CALIDAD

BIBLIOGRAFIA BÀSICA

Domínguez Machuca, J.A. (Director) (1997): Dirección de Operaciones: Aspectos Tácticos y Operativos en la Producción y los Servicios. McGraw-Hill, Madrid.

Domínguez Machuca, J.A. (Director) (1998): Dirección de Operaciones: Aspectos Estratégicos en la Producción y los Servicios. McGraw-Hill, Madrid.

Heizer, J.; Render, B. (1998a): Dirección de la Producción: Decisiones Estratégicas. Prentice-Hall, Madrid.

Heizer, J.; Render, B. (1998b): Dirección de la Producción: Decisiones Tácticas. Prentice-Hall, Madrid.

Larrañeta, J.; Onieva, L.; Lozano, S. (1995): Métodos Modernos de Gestión de la Producción. Alianza, Madrid.

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ

En relació al sistema d’avaluació proposat, es realitzaran examens parcials i/o finals, compostos per una part teòrica, amb preguntes obertes a desenvolupar i/o preguntes tancades de tipus test, les quals permeten observar la capacitat d’assimilació, anàlisi i síntesi dels conceptes que pugui tenir cada alumne; i d’una part pràctica, composada per diversos exercicis i casos per resoldre. La distribució de la puntuació que s’utilitza estarà en funció del tracte que s’hagi donat durant el curs a cada àrea, però, com a previsió, és convenient donar un pes d’un 30-40% als conceptes teòrics i un 70-60% als pràctics. A més, la qualificació obtinguda pels alumnes, pot ser complementada amb la realització voluntària de treballs monogràfics, la participació a jornades, seminaris, l’entrega d’exercicis i casos resolts de forma individual o en grup, etc. Aquest complement podria suposar fins un 20% de la nota final. Amb tot això, es pretèn introduir una avaluació contínua, que permeti valorar el treball realitzat per l’alumne durant el curs.