Análisis Financiero

Prof. Xavier Borrás
Prof. Xavier Cámara


L'esame corrisponde a "Economia ed Estimo Civile".

Il corso fornisce la conoscenza di strumenti finanziarii quali le opzioni e altri strumenti derivati. In merito al mercato delle opzioni su azioni, si studiano inoltre le tecniche di valorazione di queste, nei casi di ipotesi tempo-discreto (Modello Binomiale) e tempo-continuo (Modello di Black-Scholes), con applicazioni matematiche e su foglio di calcolo Excel. Si studiano poi gli indicatori che esprimono la sensibilità del valore dell'opzione agli elementi caratteristici del mercato.


JUSTIFICACIÓ ASSIGNATURA

En els darrers anys l’Economia Financera ha evolucionat tot procurant nous models i eines per a la presa de decisions financeres en un entorn en el que cada vegada el control i la gestió del risc empresarial es fan més necessaris. En aquest sentit considerem ineludible el coneixement dels productes derivats i els models per a la seva valoració perquè, d’una banda, són una eina bàsica per a aquell control i perquè, d’una altra banda, proporcionen solucions als problemes d’inversió i finançament que l’Economia Financera "clàssica" és incapaç de resoldre.

 

OBJECTIUS DE L’ASSIGNATURA

L’objectiu genèric de l’assignatura és proporcionar les eines més actuals per tal d’aplicar-les al tractament dels problemes tradicionals de l’economia financera de l’empresa: decisions d’inversió i finançament; a més a més, es posa èmfasi en el coneixement i la gestió dels diferents riscos empresarials.

Els objectius específics que persegueix l’assignatura se centren en l’aprenentatge dels següents conceptes i eines:

 1. Els productes derivats; en concret, les opcions i els factors que incideixen en la seva valoració mitjançant el concepte d’arbitratge (estàtic i dinàmic).
 2. Valoració d’opcions en temps discret emprant el model binomial.
 3. La convergència del model binomial en el model de Black-Scholes. Utilització de la fórmula de Black-Scholes a la pràctica i la incidència dels paràmetres en la prima d’una opció.
 4. L’aplicació de les eines vistes a les finances empresarials. (Pretenem que l’alumne sigui capaç de modelitzar les decisions d’inversió empresarials com a opcions reals.)
 5. Tractament de certs títols primitius com opcions: accions, obligacions convertibles, etc.

A més d’aquests objectius conceptuals, pretenem que l’alumne sigui capaç de dissenyar fulls de càlcul que permetin aplicar les eines tractades.

 

PROGRAMA DE L’ASSIGNATURA

Tema 1. Opcions financeres

  1.1 Opció de compra

  1.2 Opció de venda

  1.3 Funcions de pagaments a venciment

  1.4 Relació de paritat put-call

Tema 2. Valoració d’opcions (I). El model binomial

   2.1 Cartera rèplica, ràtio de cobertura, arbitratge i probabilitat risc-neutre

   2.2 Valoració d’una opció de compra en un període

   2.3 Valoració d’una opció de venda en un període

   2.4 Generalització del model

   2.5 Opcions sobre accions que reparteixen dividends

   2.6 Opcions americanes

Tema 3. Valoració d’opcions (II). El model de Black-Scholes

   3.1 De temps discret a continu. Introducció

   3.2 El valor del diner en el temps

   3.3 Convergència del model binomial al model de Black-Scholes

   3.4 Anàlisi de la fórmula de Black-Scholes

   3.5 Utilització de la fórmula en la pràctica

   3.6 La incidència dels paràmetres (les gregues)

   3.7 Problemes que presenta el model

Tema 4. Aplicació de la teoria de valoració d’opcions (I). Anàlisi de les inversions

   4.1 Els projectes d’inversió analitzats com a opcions reals

   4.2 La utilització de les opcions reals

   4.3 Exemple d’opcions reals

   4.4 L’opció de diferir una inversió

   4.5 L’opció d’ampliar i l’opció de reduir una inversió

   4.6 L’opció de tancar temporalment i definitivament les operacions

Tema 5. Aplicació de la teoria de valoració d’opcions (I). Anàlisi del finançament

   5.1 Els warrants o certificats d’opcions

   5.2 L’opció de conversió en accions

   5.3 Les obligacions convertibles

   5.4 Les accions com a opcions (i les opcions compostes)

Tema 6. El risc empresarial i la seva gestió

   6. 1 Introducció

   6.2 Tipus de riscos

   6.3 La cobertura del risc mitjançant derivats

   BIBLIOGRAFIA

   BREALEY, R. i MYERS, S.: Fundamentos de financiación empresarial. McGraw-Hill, Madrid 1998.

   DÍEZ DE CASTRO, L. i MASCAREÑAS, J. Ingeniería financiera. La gestión en los mercados financieros internacionales. McGraw-Hill, Madrid, 1994.º

   FERNÁNDEZ, P. Opciones y valoración de instrumentos financieros. Deusto, Bilbao 1991.

   HULL, J. Options, futures and other derivatives securities. Englewood Cliffs [N.J.] Prentice-Hall, 1993.

   HULL, J. Introducción a los mercados de futuros y opciones. Prentice-Hall, Madrid 1996.

   LAMOTHE, P. Opciones financieras. McGraw-Hill, Madrid 1993.

   MALKIEL, B.G. Un paseo aleatorio por Wall Street. Alianza Editorial, Madrid 1997.

   MASCAREÑAS, J. Innovación financiera. Aplicaciones para la gestión empresarial. McGraw Hill, Madrid 1999.

   ROSS, S.; WESTERFIELD, R. i JAFFE, J. Finanzas corporativas. Irwin, 1996.

   Revistes:

   Análisis Financiero, 53 i 54, 1991/2. Monogràfic sobre "Opciones y convertibles" I i II, respectivament.

   Cuadernos económicos del ICE, 32, 1986/1.

    

CRITERIS D’AVALUACIÓ

Es farà un examen de l’assignatura que comprendrà preguntes teòriques i exercicis pràctics. La nota de l’examen podrà incrementar-se (un màxim de dos punts) amb la realització d’un exercici pràctic emprant les eines informàtiques treballades. Les característiques d’aquest exercici es proporcionaran durant el curs.

 

METODOLOGIA DOCENT

Creiem que la millor forma que s’assoleixin els objectius fixats, donats els continguts de l’assignatura, és posant èmfasi en exemples numèrics en l’elaboració de casos pràctics. El mètode docent, doncs, es basa, d’una banda, en la classe magistral, en què es donen a conèixer els conceptes i s’introdueixen les eines mitjançant exemples numèrics, i d’altra banda, en l’ús del programa Excel, que permet a l’alumne assimilar els conceptes i familiaritzar-se amb els models teòrics.

 

TEMPORALITZACIÓ DEL PROGRAMA

(indicar la distribució temporal, en funció del calendari acadèmic, de les diferents classes teòriques i pràctiques en què s’explicarà el programa; per dies o per setmanes si és possible)

Tema 1. Opcions financeres (1 setmana)

  1. Opció de compra
  2. Opció de venda
  3. Funcions de pagaments a venciment
  4. Relació de paritat put-call

Tema 2. Valoració d’opcions (I). El model binomial (3 setmanes)

2.1 Cartera rèplica, ràtio de cobertura, arbitratge i probabilitat risc-neutre

2.2 Valoració d’una opció de compra en un període

2.3 Valoració d’una opció de venda en un període

2.4 Generalització del model

2.5 Opcions sobre accions que reparteixen dividends

2.6 Opcions americanes

Tema 3. Valoració d’opcions (II). El model de Black-Scholes (3 setmanes)

3.1 De temps discret a continu. Introducció

3.2 El valor del diner en el temps

3.3 Convergència del model binomial en el model de Black-Scholes

3.4 Anàlisi de la fórmula de Black-Scholes

3.5 Utilització de la fórmula en la pràctica

3.6 La incidència dels paràmetres (les gregues)

3.7 Problemes que presenta el model

Tema 4. Aplicació de la teoria de valoració d’opcions (I). Anàlisi de les inversions (3 setmanes)

4.1 Els projectes d’inversió analitzats com opcions reals

4.2 La utilització de les opcions reals

4.3 Exemple d’opcions reals

4.4 L’opció de diferir una inversió

4.5 L’opció d’ampliar i l’opció de reduir una inversió

4.6 L’opció de tancar temporalment i definitivament les operacions

Tema 5. Aplicació de la teoria de valoració d’opcions (I). Anàlisi del finançament (3 setmanes)

5.1 Els warrants o certificats d’opcions

5.2 L’opció de conversió en accions

5.3 Les obligacions convertibles

5.4 Les accions com opcions (i les opcions compostes)

Tema 6. El risc empresarial i la seva gestió. (2 setmanes)

6.1 Introducció

6.2 Tipus de riscos

6.3 La cobertura del risc mitjançant derivats

 

MATERIALS A UTILITZAR

(indicar detalladament el tipus de material, per temes, que s’utilitzarà per impartir la docència, tant teòrica com a pràctica: publicacions, transparències, lectures , exercicis i casos, vídeos etc...

En cada tema es proporcionarà a l’alumne casos pràctics, publicacions, així com guies per a l’elaboració de fulls de càlcul que permetin la implementació dels models vistos.