Gestión Comercial Internacional

Prof. Jaume Gené


Questo esame corrisponde per noi all'esame di "Marketing".

E' in realtà più che altro un corso di Marketing Internazionale, che insegna i passi che un'azienda deve seguire per affacciarsi sui mercati stranieri, le condizioni che deve soddisfarre e gli studi che deve effettuare perchè l'espansione abbia successo, le normative e i vincoli legislativi, tecnici e ambientali esistenti, le tecniche per garantire una buona riuscita delle operazioni, ai vari livelli.


 

JUSTIFICACIÓ ASSIGNATURA

Ampliar els coneixements de màrqueting vistos a Fonaments i Gestió de Màrqueting. Donar una visió de les possibilitats de negoci que presenten els mercats exteriors a les empreses.

OBJECTIUS DE L’ASSIGNATURA

Es vol donar a conèixer els mecanismes que es poden utilitzar per conquerir els mercats no domèstics a les empreses. Sobretot es tracta de fer una composició global del concepte de comerç internacional per passar a veure’n després els elements més concrets.

PROGRAMA DE L’ASSIGNATURA

 1. Estructura del comerç internacional
  1. Creixement del comerç mundial
  2. Teories del comerç mundial
  3. Competitivitat
  4. Organitzacions econòmiques
 2. Expansió internacional de l’empresa
  1. Alternatives d’expansió per a l’empresa
  2. Etapes en el procés d’expansió internacional
  3. L’empresa multinacional
 3. Màrqueting internacional. Conceptes bàsics
  1. Definició de màrqueting internacional
  2. Diferències entre màrqueting internacional i nacional
  3. Estratègia global i estratègia multidomèstica
  4. El pla de màrqueting internacional
 4. Anàlisi de l’entorn
  1. Introducció
  2. Entorn econòmic
  3. Entorn cultural
  4. Entorn legal
  5. Entorn polític
  6. Microentorn
 5. Investigació i selecció de mercats exteriors
  1. Objectius
  2. Etapes en la investigació
  3. Selecció de mercats
  4. Fonts d’informació
  5. Mesures de suport a la internacionalització
 6. Formes d’entrada en mercats exteriors
  1. Exportació indirecta
  2. Exportació directa
  3. Exportació concertada
  4. Producció en mercats exteriors
  5. Selecció de formes d’entrada
 7. Segmentació i posicionament internacionals
  1. Criteris de segmentació internacional
  2. Criteris per definir el públic objectiu
  3. Selecció de l’estratègia
  4. Posicionament global del producte
 8. Política de producte
  1. Atributs del producte en mercats exteriors
  2. Gestió internacional de productes
  3. Mix producte/mercat
 9. Política de preu
  1. Determinants del preu
  2. Fixació de preus d’exportació
  3. Condicions de l’operació
 10. Política de distribució
  1. Introducció
  2. Distribució comercial
  3. Distribució física. Logística internacional
 11. Política de comunicació
  1. Aspectes que influencien en la comunicació internacional
  2. Tècniques de comunicació
  3. Política de comunicació
 12. Planificació, organització i control
  1. Organització de l’empresa davant el comerç exterior
  2. Planificació del màrqueting internacional
  3. El control. Auditoria de màrqueting

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ

 1. Examen final

 2. Treball de grup que consisteix en l’exportació d’un producte a un país seguint l’índex següent:

 

ESTRUCTURA D’UN ESTUDI D’INVESTIGACIÓ DE MERCATS

Part I. Coneixement del país

Part II. Coneixement del producte

 

METODOLOGIA DOCENT

Classe magistral

Visió de vídeos

Demostracions de programes de programari

Tots aquests mètodes són completament interactius amb l’alumnat.

 

TEMPORALITZACIÓ DEL PROGRAMA

Segons el ritme de comprensió de l’alumnat, pot variar molt, però aproximadament és:

Temes 1-6 (comerç exterior): febrer i març

Temes 7-12 (màrqueting internacional): abril i maig

 

MATERIALS

Les publicacions i lectures fora de les ressenyades a la bibliografia s’actualitzen cada any .

Es treballen un parell de casos extrets dels manuals de la bibliografia.

Es veuen vídeos de programes de televisió que ha gravat el professor i d’altres de proporcionats per l’ICEX.

Els CD-ROM (DUN) són a al biblioteca.

A classe s’informa àmpliament de les pàgines web que l’alumnat ha de visitar.